Slovník

ACE inhibítory

Lieky znižujúce krvný tlak.

Akútny koronárny syndróm (AKS)

Akútny kornárny syndróm (AKS) je súhrnné označenie niektorých foriem nestabilnej angíny pectoris (AP), akútnej fázy infarktu myokardu (IM) a náhlej kardiálnej smrti (NKS) v dôsledku uzáveru koronárnej artérie.

Angína pektoris

Angína pektoris je opakujúca sa tlaková alebo pálivá bolesť za hrudnou kosťou. Väčšinou ju ľudia vnímajú ako napätie, bolesť, nepríjemný tlak. Bolesť môže vystreľovať aj do ľavej ruky, do chrbta, krku, čeľuste či do žalúdka. Angína pektoris sa objavuje pri nedostatočnom zásobení srdcového svalu krvou a kyslíkom. Hlavnou príčinou vzniku angíny pektoris je ateroskleróza.

Annulus
Ústie chlopne, inak používaný výraz je aj prstenec chlopne

Antikoagulačná liečba

Liečba pomocou liekov na riedenie krvi, znižujú náchylnosť krvi vytvárať nebezpečené krvné zrazeniny.

Antitachykardická stimulácia (ATP)

Súbor krátkych, rýchlych a rytmických stimulačných impulzov, ktoré sa privádzajú do srdca s cieľom upraviť rýchlu frekvenciu srdca na normálny cyklus.

Arytmia

Abnormálny rytmus srdca, ktorý je príliš rýchly, príliš pomalý alebo nepravidelný.

Arytmológ

Lekár, ktorý sa zaoberá poruchami srdcového rytmu.

Asynchrónia

Stav, kedy sťahy predsiení a komôôr srdca nie sú časovo koordinované.

Ateroskleróza

Ide o degeneratívne ochorenie tepien, pri ktorom sa v ich vnútornej  výstelke  ukladajú tukové depozity, cholesterol, odpadové látky bunkového  metabolizmu, vápnik a iné substancie a vytvárajú tak v stenách stredne veľkých a veľkých tepien aterosklerotický plát. Časom tento plát silnie a rastie, čo vedie k zúženiu tepny. Zúženie tepny spôsobí zníženie alebo až zastavenie prietoku krvi.

AV uzol

Zhluk buniek umiestnených v pravej predsieni srdca v blízkosti priehradky s ľavou predsieňou a tesne nad komorami. Táto časť elektrickej dráhy v srci prispieva k prenosu signálu z predsiení na komory.

Beta-blokátory

Lieky znižujúce nároky srdca na záťaž, znižujú krvný tlak a rýchlosť srdcovej frekvencie.

BMI (z angl. Body Mass Index)

Index telesnej hmotnosti patrí medzi najviac používané metódy merania obezity. Počíta sa ako hmotnosť v kilogramoch delená druhou mocninou výšky v metroch.

Bradykardia

Pomalý rytmus srdca.

CABG
Z angl. Coronary Artery Bypass Graft. Skratka sa používa na označenie aorto-koronárneho premostenia, tzv. bajpas. Je to spôsob privedenia krvi za zúženie venčitej artérie pomocou „obchádzky" skonštruovanej z vlastnej žily pacienta.

Defibrilácia

Ukončenie príliš vysokej srdcovej frekvencie a navodenie normálneho rytmu srdca pomocou silných elektrických výbojov.

Defibrilátor (ICD)

Je prístroj, schopný pomocou elektrického výboja obnoviť správny srdcový rytmus. Elektrický výboj spôsobí prerušenie nekoordinovaných signálov posielaných do srdcového svalu a umožní opätovný návrat do pôvodoného rytmu.

Diuretiká

Lieky pôsobiace na obličky a vedúce k zvýšenému močeniu.

Ejekčná frakcia (EF)

EF vyjadruje čerpaciu funkciu srdca. Meraním ejekčnej frakcie sa zistí percentuálna hodnota objemu krvi vytlačenej z ľavej komory pri každom sťahu srdca z množstva krvi pred stiahnutím. Zdravé srdce vytlačí pri každom sťahu viac ako 55% krvi. Do najrizikovejšej skupiny pre náhlu kardiálnu smrť sa zaraďujú ľudia s EF < 35%.

EKG

EKG je bezbolestné vyšetrenie, ktoré sa vykonáva v pokoji alebo aj pri záťaži. Na hruď pacienta sa upevnia elektródy. Prostredníctvom nich sa zaznamenáva elektrická aktivita srdca, ktorá sa na monitore EKG prístroja zobrazuje vo forme kriviek. Pomocou EKG sa dajú zistiť prejavy ischémie srdcového svalu, poruchy rytmu a abnormality elektrickej aktivity srdca, niektoré naznačujú zvýšené riziko náhlej kardiálnej smrti.

Viac o EKG sa dozviete v knihe EKG & Arytmológia od Petra Blahúta

Elektrofyziologické vyšetrenie (EFV)

Vyšetrenie, pri ktorom sa do srdca zavedú katétrové elektródy s cieľom identifikácie a merania elektrických signálov v srdci. Výsledky vyšetrenia pomôžu lekárovi rozpoznať abnormálne srdcové rytmy, zistiť ako účinkujú
lieky a rozhodnú sa, aká liečba je pre pacienta najvhodnejšia.

Elektrolyty

Elektrolyty sú roztoky, ktoré vedú elektrický prúd.


Elektromagnetická interverencia (EMI)

Pojem EMI opisuje pôsobenie elektromagnetického poľa na implantovaný prístroj. V niektorých prípadoch môže prístroj mylne vnímať signály elektromagnetického poľa ako srdcové signály, čím sa dočasne ovplyvní terapia prístroja.

Embólia
Náhle uzatvorenie krvnej cievy embolom (napr. krvná zrazenina alebo vzduchová bublina). Krvnou cestou sa môžu dostať tela a podľa lokalizácie dochádza k mozgovej mŕtvici (porážka) alebo k nedostatočnému zásobovaniu orgánu (črevo, oblička, srdce) resp. končatiny.

Hypertenzia

Hypertenzia je zvýšený krvný tlak. Každé zvýšenie nad hranicu, ktorá sa určila ako norma, predstavuje zväčšenie rizika poškodenia cieľových orgánov.

Hypotermia
Ochladenie pacienta na približne 30 - 33°C, znižuje úroveň látkovej výmeny a umožňuje lepšiu ochranu pacienta pred nedostatkom kyslíka

Infarkt myokardu (IM)

Nazýva sa tiež ako srdcový infarkt. Dochádza k nemu pri upchatí jednej z tepien, ktoré vyživujú srdce. V dôsledku toho sa krv nedostane do niektorých častí srdca a časť srdcového tkaniva odumrie. Príznaky môžu zahŕňať
bolesť v hrudníku, ramene alebo krku, nevoľnosť a dýchavičnosť.

Ischemická choroba srdca (ICHS)

Ischémia znamená nedostatočné prekrvenie niektorého orgánu ľudského tela. pokiaľ je prekrvenie dostatočné, znamená to, že je zabezpečený dostatočný príjem živín a kyslíka, ktoré je nutné pre správnu funkciu ktoréhokoľvek orgánu. Pokiaľ sa porucha prekrvenia dotýka významného a dôležitého orgánu, dochádza k priamemu ohrozeniu života. Ischemická choroba srdca je dôsledkom nedostatočného prekrvenia časti srdcového svalu = ischémia myokardu ako následok poruchy vencových tepien, ktoré srdcový sval normálne vyživujú.

 

Kardiomyopatia

Kardiomyopatie sú skupinou ochorení srdcového svalu (myokardu), ktoré vedú k poruche funkcie srdca. Ide o nesúrodú skupinu ochorení, ktoré sa od seba odlišujú príčinou, prejavmi aj liečbou. Spoločnými ukazovateľmi sú poruchy čerpania funkcie srdca a (v rôznej miere) výskyt srdcových arytmií, ktoré môžu viesť až k náhlej kardiálnej smrti.

Kardioplégia
Kardioplégia je spôsob zastavenia srdca a ochrany srdcového svalu pred nedostatkom kyslíka, ktorému je vystavený počas výkonu na otvorenom srdci (v tom čase nepreteká žiadna krv cez venčité artérie). Na kardioplégiu sa používajú roztoky so špeciálnym zložením.

Kontrastná látka

Kontrastná látka sa využíva vo všetkých základných zobrazovacích metódach. Je to tekutina, plyn alebo tuhá substancia, ktorá zlepšuje kontrast (viditeľnosť) a vzájomnú odlíšiteľnosť dvoch orgánov alebo tkanív.

Mimotelový obeh
ECC (z angl. extracorporeal circulation) je elektromechanický prístroj, ktorý nahradí počas operácie funkciu srdca a pľúc. Umožní chirurgovi srdce zastaviť a operovať na stojacom a prázdnom (bez krvi) srdci. Odkysličená krv je z pacienta odvádzaná do oxygenátora kanylou zavedenou do pravej predsiene (alebo do dutých žíl). V oxygenátore sa odstráni oxid uhličitý (CO2) a nahradí sa kyslíkom (O2), súčasne sa podľa potreby upraví teplota krvi. Okysličená krv sa pomocou rotačného čerpadla čerpá cez kanylu zavedenú do aorty späť do pacienta. ECC sa používa v kombinácii s ochladením pacienta na približne 30 - 33°C pri väčšine kardiochirurgických operácií (ochladenie znižuje úroveň látkovej výmeny a umožňuje lepšiu ochranu pacienta pred nedostatkom kyslíka). Prístroj dokáže nahradiť funkciu srdca a pľúc na dobu niekoľkých hodín, v špeciálnych prípadoch aj niekoľko dní.

Náhla kardiálna smrť (NKS)

Náhla, prudká strata srdcovej funkcie (napr. zastavenie srdca) u osoby, u ktorej mohlo, ale aj nemuselo by diagnostikované srdcové ochorenie. NKS obvykle nastáva pri rýchlom, nepravidelnom srdcovom rytme (napr.
pri komorovej fibrilácii KF), pri infarkte myokardu.

Pektorálny
Hrudný, prsný. Táto oblasť je najčastejším miestom pre implantáciu ICD.

Perkutánna koronárna intervencia (PKI)

Jedná sa o intervenčnú procedúru, ktorej cieľom je rozšírenie zúžených artérií prípadne otvorenie úplne zablokovaných ciev. Môže ísť buď o koronárnu angioplastiku alebo o implantáciu koronárneho stentu.

SA uzol

Prirodzený stimulátor srdca. SA uzol je malá skupina buniek v hornej časti pravej predsiene srdca, ktorá za normálnych okolností autonómne generuje elektrický impulz. Impulz prechádza srdcom a je „motorom“ mechanickej aktivity srdca.

Stenóza

Stenóza je abnormálne zúženie kanálikovitých alebo dutinových orgánov.

Sternotómia
Rozpílenie hrudnej kosti a tým zabezpečený prístup ku srdcu.

Tachykardia

Abnormálne rýchly pulz srdca, obvykle viac ako 100 úderov za minútu.

Torakotómia
Chirurgické otvorenie hrudníka na boku cez medzi rebrový priestor umožňujúce prístup k srdcu, cievam a pľúcam.

Trombolýza

Medikamentózna liečba infarktu myokardu pomocou podávania liekov, ktoré pomahájú k rozpúšťaniu trombu.

Trombotická oklúzia

Trombotická oklúzia je blokáda v cieve spôsobená zrazeninou alebo trombom.

Trombus

Trombus môžeme ľudovo nazvať aj ako "zátku" z trombocytov. Vytvára sa na stene poškodenej cievy, z červených krviniek, ktoré sa snažia zastaviť krvácanie vzniknuté v mieste poškodenej cievy. Trombus zužuje prierez cievy. Najnebezpečnejšie je uvoľnenie trombu do krvného riečišťa, ktorým sa môže dostať do srdca alebo pľúc a následne ich upchať. To môže viesť k upchatiu tepny vyživujúcej srdce alebo pľúca a následným infarktom myokardu alebo zlyhaniu pľúc.

Uzatvárací cievny systém

Uzatvára miesto vpichu artérie / tepny, kade viedli všetky inštrumenty použité počas intervenčného zákroku. Lekár má k dispozícii rôzne môžnosti uzatváracích cievnych systémov, pričom sa rozhodne pre najlepšiu alternatívu.

 

hore