Chirurgická liečba chorôb srdcovej chlopne

Náhrada srdcovej chlopne

U aortálnej, mitrálnej a trikuspidálnej chlopni pozostáva štandardný chirurgický postup z napojenia pacienta na mimotelový obeh a zastavenia srdca kardioplegickým roztokom. Postihnutá chlopňa sa odstráni a do jej ústia sa implantuje/všije umelá chlopňová protéza.

Najčastejšie sa vykonáva náhrada aortálnej a mitrálnej chlopne.

Prístup ku aortálnej chlopni sa robí aortotómiou, čo je vytvorenie otvoru tesne nad aortálnou chlopňou do aorty. Postihnutá chlopňa sa odstráni chirurgickými nožnicami. Kardiochirurg si potom zmeria ústie chlopne tzv. odmerkou (z angl. sizer), aby si vybral čo najvhodnejší rozmer umelej protézy na našitie do ústia chlopne. Následne všije umelú protézu do ústia pôvodnej fyziologickej chlopne.

Postup všitia mitrálnej chlopne je podobný ale prístup ku chlopni je otvorom v pravej predsieni.

Špecifické obmedzenia po náhrade srdcovej chlopne

Aj po úspešnej operácii pacient musí doživotne rešpektovať niektoré obmedzenia. V pravidelných intervaloch je nutné chodiť k svojmu lekárovi a kardiológovi, ktorý bude upravovať liečbu podľa zmien zdravotného stavu.

Po implantácii chlopňovej protézy pacient trvalo (u mechanickej protéze), resp. približne 3 mesiace (u biologickej protéze) užíva lieky na zníženie zrážanlivosti krvi.
Pred akýmkoľvek lekárskym výkonom alebo diagnostickým vyšetrením je nutné lekára upozorniť, že pacient má nahradenú srdcovú chlopňu a že užíva lieky proti zrážaniu krvi.
Je potrebné sa vyvarovať činnostiam, pri ktorých môže dôjsť k prudkým zmenám polohy a nárazom na hrudník (niektorým športom ako napr. lyžovanie a pod.), čo by mohlo poškodiť chlopňovú protézu a tak ohroziť život pacienta.

Rekonštrukcia srdcovej chlopne

Mitrálna chlopňa

Počet rekonštrukčných výkonov na mitrálnej chlopni vzrastá. Je to dané predovšetkým prevahou jej ochorení degeneratívneho pôvodu. Štruktúra mitrálnej chlopne je komplikovaná a jej anatómia aj funkcia je úzko spätá s ľavou srdcovou komorou. Hlavným cieľom popri obnovení funkcie je zachovať prirodzené štruktúry mitrálnej chlopne. Pre úspešný a uspokojivý výsledok rekonštrukcie je nevyhnutná operácia v skorších fázach ochorenia.

Existuje množstvo techník, ktoré sa v závislosti od typu poškodenia používajú samotne alebo v kombinácii. Rekonštrukcia spočíva v tom, že sa „opravia" cípy chlopne alebo anulus chlopne (plastika resp. anuloplastika). Anulus sa pri tomto zákroku vystuží našitím anuloplastického krúžku, ktorý môže byť flexibilný alebo pevný a je vyrobený z kovu, plastu alebo z tkaniny. Tieto materiály sú viditeľné na ultrazvuku alebo pod röntgenovým žiarením. Je špeciálne navrhnutý tak aby pri implantácii došlo k podpore pôvodného tvaru, pohybu a poddajnosti anulu.

anuloplastika_trikuspS.gifTrikuspidálna chlopňa

Samostatné ochorenie a operačné riešenie trikuspidálnej chlopne je v dospelom veku ojedinelé. Najčastejšie ide o sekundárne postihnutie pri postihnutí mitrálnej chlopne a je riešiteľné jej rekonštrukciou jej cípov alebo implantáciou anuloplastického krúžku. Vo výnimočných prípadoch je nevyhnutná náhrada umelou chlopňovou protézou, zvlášť pri zápalových alebo poúrazových komplikáciách.


Srdečné poďakovanie za spoluprácu pri tvorbe tohto článku patrí:
MUDr. Filip Pekár, Oddelenie kardiochirurgie, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Banská Bystrica