Tachykardia

Tachykardie vznikajú v momente, keď sa elektrický signál začne šíriť z iného miesta v srdci, prípadne začne prechádzať srdcom po iných nežiadúcich vodivých dráhach. Vtedy sa stráca synchrónia srdcových sťahov a pacient môže pociťovať symptómy, ktoré sa líšia v závislosti od typu arytmie. Z pohľadu frekvencie delíme arytmie na bradykardie (pomalá frekvencia), tachykardie (pravidelná rýchla frekvencia) a fibrilácie (nepravidelná a veľmi rýchla frekvencia).

Tachykardie delíme v zásade na 2 skupiny – nadkomorové (predsieňové, supraventrikulárne) a komorové (ventrikulárne). Z pohľadu pacienta tieto znamenajú odlišné riziko – nadkomorové tachykardie neohrozujú priamo život pacienta, avšak spôsobujú nepríjemné pocity a spájajú sa s nimi rôzne potenciálne komplikácie v prípade, ak ostanú neliečené. Komorové tachykardie sú často veľmi nebezpečné až život ohrozujúce.

Nadkomorové (predsieňové, supraventrikulárne) tachykardie

Flutter predsiení

Jedná sa o arytmiu, kedy elektrický signál krúži v pravej predsieni (typický flutter) v pravidelných rýchlych okruhoch a spôsobuje pravidelné, rýchle a krátke sťahy predsiení, ktoré však nie sú nasledované zodpovedajúcim sťahom komôr v pomere 1 : 1. Elektrický signál v tomto prípade prechádza vždy úžinou na spodnej strane pravej predsiene medzi trikuspidálnou chlopňou a vyústením spodnej dutej žily, tzv. kavo-trikuspidálnym isthmom.

flutter

Atrio-ventrikulárna nodálna reentry tachykardia - AVNRT

Táto arytmia vzniká zacyklením elektrického signálu v AV uzle. Tento je prirodzenou elektrickou spojkou medzi predsieňami a komorami, po ktorej prechádza elektrický signál pri normálnej funkcii srdca zhora nadol. U niektorých ľudí sa v mieste AV uzla vyskytuje viacero vodivých dráh, v ktorých sa elektrický signál môže zacykliť a začne krúživo obiehať v tomto mieste. Tento signál aktivuje v rýchlom slede po sebe aj predsiene aj komory, avšak tieto sťahy nie sú efektívne, nakoľko nie je zachovaná kontinuita sťahu predsiení a následne komôr.

AVNRT

Atrio-ventrikulárna reentry tachykardia (AVRT, prídavná dráha, accessory pathway)

Táto skupina indikácií sa vyznačuje spoločnou črtou, ktorou je prídavná elektrická dráha medzi predsieňami a komorami. Touto môže elektrický signál prechádzať z predsiení na komory (zhora nadol, antegrádne). Takisto však môže signál prechádzať v opačnom smere z komôr na predsiene (zdola nahor, retrográdne), prípadne obojsmerne. V ojedinelých prípadoch sa môže vyskytovať v srdci i niekoľko prídavných dráh.

Existencia tejto prídavnej dráhy môže i nemusí byť viditeľná na povrchovom 12-zvodovom EKG pri sínusovom rytme ako preexcitácia komorového signálu. V prípade, kedy nie je viditeľná, hovoríme o skrytej prídavnej dráhe (prejaví sa iba pri vzniku AVRT tachykardie). V prípade, kedy je viditeľná, nazývame ju manifestovaná prídavná dráha. V takom prípade, kedy sa na základe tejto dráhy objavila tachykardia, má pacient tzv. Wolf-Parkinson-White syndróm (WPW).

Atrio-ventrikulárna reentry tachykardia (AVRT) je cyklická tachykardia vznikajúca na základe existencie takejto prídavnej dráhy. Podľa smeru krúženia elektrického signálu rozdeľujeme AVRT na ortodrómnu a antidrómnu. Pri ortodrómnej AVRT elektrický signál krúži po normálnej dráhe cez AV uzol z predsiení na komory, avšak cez prídavnú dráhu sa následne retrográdne prevedie späť z komôr do predsiení. Pri antidrómnej AVRT sa elektrický signál prevedie po prídavnej dráhe z predsiení na komory a následne retrográdne cez AV uzol späť z komôr na predsiene. Týmto cyklickým krúžením elektrického signálu sa v rýchlom slede po sebe aktivujú a sťahujú predsiene i komory, avšak tieto sťahy nie sú časovo harmonizované a efektívne.

Najvážnejším rizikom pri existencii prídavnej dráhy je možnosť prenosu veľmi rýchlych frekvencií z predsiení na komory. Prirodzená dráha elektrického signálu cez AV uzol má spomaľovaciu vlastnosť, tzn. že dokáže previesť signály z predsiení na komory len po určitú frekvenciu, ktorá je pre srdce bezpečná. Prídavná dráha túto vlastnosť nemá, takže v prípade rýchlej frekvencie v predsieňach (napríklad pri výskyte fibrilácie predsiení alebo predsieňovej tachykardii) je táto frekvencia prenášaná na komory bez spomalenia, čo môže byť pre pacienta nebezpečné.

AVRT

Wolf-Parkinson White (WPW) obraz

V prípade WPW obrazu sa jedná o stav, kedy je prítomná prídavná elektrická dráha medzi predsieňami a komorami, po ktorej prechádza signál z predsiení na komory súčasne s prirodzenou cestou cez AV uzol. Toto je viditeľné na povrchovom 12-zvodovom EKG ako preexcitácia komorového signálu. V tejto forme však prítomnosť prídavnej dráhy nespôsobila žiadne srdcové arytmie ani iné symptómy a nevyžaduje žiadnu ďalšiu liečbu.

Zvýšená pozornosť sa tejto diagnóze venuje len pri určitých typoch pacientov, ako sú vrcholový športovci alebo pracovníci vo vysoko zodpovedných a rizikových povolaniach (piloti a pod.) Vtedy sa odporúča ďalšie testovanie, či na základe prítomnosti prídavnej dráhy môže za určitých okolností prísť ku vzniku závažnejších komplikácií.

WPW

Fibrilácia predsiení (atriálna fibrilácia, AFib, AF)

Jedná sa pomerne rozšírený typ srdcovej arytmie najmä u populácie s vyšším vekom. Nie je priamo život ohrozujúca, avšak môže znepríjemňovať život a pri neliečení môže zapríčiniť aj vážne a trvalé následky. Pri fibrilácii predsiení sa predsiene sťahujú veľmi rýchlo a chaoticky a takisto prevod signálu na komory sa stáva nepravidelný. Toto negatívne ovplyvňuje prietok krvi cez srdce a môže spôsobovať symptomatické stavy. Takisto sa zvyšuje riziko vytvorenia krvnej zrazeniny, ktorá sa po uvoľnení môže dostať do mozgu a spôsobiť upchatie cievy, čo nazývame náhlou cievnou mozgovou príhodou. Dlhodobo neliečená fibrilácia predsiení s rýchlym prevodom na komory môže prispieť k nástupu srdcového zlyhávania.

Afib

Pacient trpiaci fibriláciou predsiení môže zažívať pocit nepravidelného a rýchleho búšenia srdca a zároveň pociťuje celkovú slabosť, zníženú výkonnosť, dýchavičnosť, tlak na hrudi a pod. Takisto sa môže vyskytnúť pocit omdlievania, prípadne pacient môže aj omdlieť.

Fibriláciu predsiení spôsobuje pomerne zložitý mechanizmus. Skrátene sa dá popísať tak, že bunky v ľavej srdcovej predsieni začnú samovoľne, veľmi rýchlo a absolútne chaoticky vysielať elektrické impulzy, ktoré sa šíria po oboch srdcových predsieňach a spôsobujú nepravidelné a málo efektívne sťahovanie obidvoch predsiení. Tieto nežiaduce signály sú v prevažnej väčšine spúšťané signálmi prichádzajúcimi z ústí pľúcnych žíl, ktoré privádzajú okysličenú krv z pľúc do ľavej predsiene.

Predsieňová (atriálna) fokálna tachykardia (PT, AT)

Predsieňová tachykardia je spôsobená stavom, kedy na náhodnom mieste v jednej z predsiení zhluk buniek začne vysielať elektrický signál a spôsobuje rýchle sťahy oboch predsiení. Jedná sa o veľmi nepríjemný stav, ktorý však neohrozuje okamžite život pacienta, nakoľko pumpovanie krvi z väčšej časti zabezpečujú komory.


PT,AT

Komorová (ventrikulárna) tachykardia (KT, VT) a komorová (ventrikulárna) fibrilácia (VF)

V prípade komorovej tachykardie nežiaduce elektrické signály vychádzajú z určitého miesta v jednej zo srdcových komôr a aktivujú obe komory v rýchlom slede. Keďže tieto signály sú veľmi rýchle, dutiny sa nestíhajú dostatočne sťahovať a rozpínať, čo spôsobuje neefektívny prietok krvi cez srdce. Komorová tachykardia je preto veľmi nebezpečná arytmia, ktorá často bez rýchlej pomoci priamo ohrozuje život pacienta, pretože nastáva nedostatočný prísun krvi do životne dôležitých orgánov. Veľmi rýchla komorová tachykardia takisto môže po krátkej chvíli degenerovať do komorovej fibrilácie, kedy srdce prestáva pumpovať krv takmer úplne, nastáva strata vedomia a pokiaľ nie je pacient resuscitovaný a nie je mu dodaný defibrilačný výboj, nastáva náhla srdcová smrť.

KT,VT

Signály vyvolávajúce komorovú môžu byť spôsobené rôznymi podmieňujúcimi faktormi, ako napríklad neštandardne sa správajúci zhluk buniek, štrukturálne ochorenie srdca, prítomnosť odumretého tkaniva po infarkte myokardu, porušené tkanivo po kardiochirurgickom zákroku a iné. Takisto mechanizmy pohybu signálov po srdcových komorách sú rôzne. Môžu vychádzať z jedného miesta alebo môže cyklicky obiehať okolo poškodeného komorového tkaniva.