Poruchy rytmu (arytmie)

Správne fungujúce srdce pracuje na princípe elektrického signálu/stimulu, ktorý sa šíri z hornej časti pravej predsiene, z tzv. sínusového uzla (SA uzla) cez obe predsiene. Následne prichádza na pomedzí predsiení a komôr do atrioventrikulárneho uzla (AV uzla), ďalej cez Hisov zväzok a následne cez prevodový systém (Tawarove ramienka a Purkyňove vlákna) sa prenesie na komory. Tieto elektrické stimuly pri prechode cez srdcové dutiny spôsobujú ich stiahnutie, čo zabezpečuje pumpovanie krvi cez srdce do krvného obehu. Tieto stimuly musia prechádzať srdcom po správnej dráhe a v presnej časovej harmónii. Vtedy srdce pracuje efektívne, krv prúdi v dostatočnom množstve a zásobuje telo kyslíkom. Tento stav nazývame sínusový rytmus.

popis srdca

Popis srdca

Arytmie sú všetky poruchy srdcového rytmu, ktoré spôsobuje abnormálna elektrická aktivita v srdci. Vznikajú v momente, keď sa elektrický signál začne šíriť z iného miesta v srdci, prípadne začne prechádzať srdcom po iných nežiaducich vodivých dráhach. Vtedy sa stráca synchrónia srdcových sťahov a pacient môže pociťovať symptómy, ktoré sa líšia v závislosti od typu arytmie. Porucha rytmu srdca sa vyskytne, keď elektrický systém srdca nefunguje správne. Pokiaľ arytmia pretrváva môže znemožniť srdcu pumpovať dostatok krvi do tela.

Aké rizikové faktory vedú k vzniku arytmií?

 • Staroba – srdce sa starnutím oslabuje, stráca časť svojej flexibility, čo ovplyvňuje vedenie vzruchov.
 • Zdedené genetické vady – ľudia, ktorí sa narodili s abnormalitou veľkého srdca majú vyššie riziko vzniku arytmie.
 • Problémy so srdcom – po prekonaní infarktu , pri nesprávnom fungovaní srdcových chlopní, po operácii srdca a kardiomyopatii je vyššia pravdepodobnosť vzniku arytmie.
 • Hypo alebo hypertyreóza – problémy so štítnou žľazou sú tiež príčinou vzniku arytmie.
 • Lieky – niektoré lieky proti kašľu a prechladnutiu, s obsahom pseudoefedrínu, môžu dopomôcť k rozvoju arytmie.
 • Hypertenzia – ľudia s vysokým krvným tlakom majú väčšiu pravdepodobnosť vzniku ICHS (ischemickej choroby srdca) a iných srdcových problémov, ktorých následkom je nesprávne vedenie elektrických impulzov.
 • Obezita – okrem vzniku arytmie je spojená s veľkým množstvom zdravotných problémov.
 • Nekontrolovaný diabetes (cukrovka) – výrazne väčšia pravdepodobnosť vzniku arytmie ako u pacienta s cukrovkou pod kontrolou.
 • Obštrukčná spánková apnoe (vynechanie dýchania na viac ako 10 sekúnd) – môže dôjsť k bradykardii alebo fibrilácii predsiení.
 • Nerovnováha elektrolytov – ak ich hladiny sú príliš nízke alebo vysoké, môžu byť elektrické impulzy ovplyvnené a vzniká arytmia.
 • Veľká a pravidelná konzumácia alkoholu – pravdepodobnosť vzniku fibrilácií predsiení.
 • Veľa kofeínu – kofeín a iné stimulanty môžu viesť k zrýchleniu tepu a spôsobiť arytmiu.
 • Drogy – amfetamíny, nadmerné užitie alkoholu a kokaín môžu spôsobiť arytmiu napríklad fibriláciu predsiení.

Aké sú príznaky arytmií?

Všetky uvedené príznaky potrebujú odborné vyšetrenie lekárom.

 • dušnosť(dyspnoe)
 • bolesť na hrudníku (angina pectoris)
 • opuchy (edémy)
 • kašeľ
 • cyanóza (namodralý až fialový nádych zafarbenia slizníc a kože)
 • Cheyneove-Stokesove dýchanie (prejavuje sa cyklickým opakovaním postupne sa prehlbujúceho dýchania-hyperpnoe, s klesajúcim až vymiznutým dýchaním-apnoe)
 • palpitácie (nepríjemné pocity v oblasti srdca – mdloby, točnie hlavy, pocit na odpoadnutie, búšenie, nepravidelná srdcová akcia, chvenie srdca, pocit zastavenia srdca apod.)
 • hemoptoe (vykašlávanie krvi – treba ho odlíšiť od zvracania krvi a od krvácania z nosa)
 • cvalový – galopový rytmus (často sprievodný znak slabosti ľavej komory, obyčajne spojený s tachykardiou)
 • pulsus alternans (ide o striedanie silnejšej a slabšej pulzovej vlny – prejav nedostatočnosti ľavej komory)

Príznaky môžu byť rôzne pre špecifický typ arytmie.

Ako sa diagnostikuje arytmia?

Diagnostiku srdcového zlyhávania môže stanoviť iba lekár.

Rodinná anamnéza

Lekár sa pýta na výskyt srdcového zlyhávania alebo iných srdcovo-cievnych ochorení v rodine.

Základné klinické vyšetrenie lekárom

 • meranie krvného tlaku
 • vyšetrenie štítnej žľazy
 • kontrola dolných končatín (opuchy)

Elektrokardiogram (EKG)

Ako prvé, úvodné vyšetrenie v bežnej kardiologickej ambulancii je vyšetrenie elektrokardiogramu (EKG), najprv v kľudovom režime, potom pri fyzickej aktivite- bežiaci pás alebo stacionárny bicykel. Vyšetrenie EKG má podobu krivky, ktorá zaznamenáva elektrickú aktivitu zachytenú na jednotlivých elektródach EKG-zvodov. Lekár podľa tvarov kriviek dokáže posúdiť, aké prípadné zmeny sú na srdci, zohľadňuje srdcovú frekvenciu, pravidelnosť rytmu, hodnotí tvar, výšku a umiestnenie jednotlivých vĺn krivky.

Ambulantné monitorovanie EKG - Holter monitoring

Holter monitor je externý monitorovací prístroj, ktorý pacient nosí 24 hodín a dlhšie. Tento monitorovací prístroj zaznamenáva srdcovú činnosť, vrátane arytmií (porúch rytmu).

Echokardiografické vyšetrenie (ECHO)

Pomocou tohto vyšetrenia sa formou ultrazvukových vĺn zobrazuje tvar, veľkosť a rozmery dutín srdca. Dokáže sa zmerať  ejekčná frakcia srdca, ktorá vyjadruje čerpaciu funkciu srdca. V súčasnej dobe je možné stanoviť presnú diagnózu väčšiny ochorení srdca, prostredníctvom echokardiografického vyšetrenia.

Upresneniu príčiny arytmie srdca pomáha:

 • vyšetrenie krvi,
 • vyšetrenie vnútorného prostredia,
 • vyšetrenie funkčnosti štítnej žľazy.

Ak vyšetrenia potvrdia podozrenie na ICHS (ischemická choroba srdca), nasleduje koronarografické vyšetrenie .

Vo vzácnych prípadoch je nutné elektrofyziologické vyšetrenie (do dutín srdca sa zavedie katéter s elektródou na konci, pomocou ktorej sú v srdci podráždené rôzne miesta a sleduje sa, či takéto podráždenie vyvolá arytmiu).

Čo treba robiť ak pacient pociťuje príznaky arytmií?

Pri zistení zmeny normálneho srdcového rytmu, bolesti v hrudníku, pocite na odpadnutie, okamžite treba volať 112.

112

Veľmi rýchly pulz sa dá spomaliť masážou kože nad krčnou tepnou (vpredu, na krku). Aby sa zvýšil tlak v pľúcach, možno použiť tzv. Valsalvov manéver – stisnúť nos, zatvoriť ústa a silou oproti tomuto uzáveru akoby vydychovať vzduch.

Ako sa lieči arytmia?

Niektoré arytmie sa neliečia vôbec, nakoľko nemusia byť pre pacienta nebezpečné.

Hlavným cieľom pri liečbe arytmie  je opätovné nastolenie a udržanie normálneho sínusového rytmu a predsieňových kontrakcií. Pokiaľ to nie je možné, lekár sa bude usilovať o kontrolu správnej frekvencie komôr a o prevenciu trombo-embolických udalostí.

Existujú rôzne formy liečby arytmií:

Lieková terapia

 • a) antikoagulancia alebo antiagregancia, ktoré avšak neliečia FP, iba potláčajú jej prejavy, resp. potláčajú riziko tromboembolických komplikácií
 • b) antiarytmika, ktoré pomáhajú obnoviť a/alebo udržať normálny srdcový rytmus; okrem toho pri opakovanom výskyte FP alebo chronickej FP zabraňujú nadmernému prevodu impulzov z predsiení na komory.
Elektrická kardioverzia
 • Výboj z defibrilátora na zastavenie a obnovenie normálneho srdcového rytmu.
Radiofrekvenčná ablácia
 • Prerušenie vybraných vodivých dráh srdca pomocou katétra; v niektorých prípadoch je nutná následná implantácia kardiostimulátora.

Chirurgická ablácia


Prístrojová liečba

 • Implantácia implantabilného kardiostimulátora, či defibrilátora.

Existuje niekoľko druhov arytmií:

Z pohľadu frekvencie delíme arytmie na bradykardie (pomalá frekvencia), tachykardie (pravidelná rýchla frekvencia) a fibrilácie (nepravidelná a veľmi rýchla frekvencia).

hore