Diagnostika akútneho infarktu myokardu

Neinvazívna diagnostika

EKG

Ako prvé, úvodné vyšetrenie v bežnej kardiologickej ambulancii je vyšetrenie elektrokardiogramu (EKG), najprv v kľudovom režime, potom pri fyzickej aktivite- bežiaci pás alebo stacionárny bicykel. Vyšetrenie EKG má podobu krivky, ktorá zaznamenáva elektrickú aktivitu zachytenú na jednotlivých elektródach EKG-zvodov. Lekár podľa tvarov kriviek dokáže posúdiť, aké prípadné zmeny sú na srdci, zohľadňuje srdcovú frekvenciu, pravidelnosť rytmu, hodnotí tvar, výšku a umiestnenie jednotlivých vĺn krivky.

Ambulantné monitorovanie EKG - Holter monitoring

Holter monitor je externý monitorovací prístroj, ktorý pacient nosí 24 hodín a dlhšie. Tento monitorovací prístroj zaznamenáva srdcovú činnosť, vrátane arytmií (porúch rytmu).

Echokardiografické vyšetrenie (ECHO)

Pomocou tohto vyšetrenia sa formou ultrazvukových vĺn zobrazuje tvar, veľkosť a rozmery dutín srdca. Dokáže sa zmerať  ejekčná frakcia srdca, ktorá vyjadruje čerpaciu funkciu srdca. V súčasnej dobe je možné stanoviť presnú diagnózu väčšiny ochorení srdca, prostredníctvom echokardiografického vyšetrenia.

Ergometria

Ergometrické vyšetrenie sa vykonáva hlavne v prípadoch, kedy je nutné zistiť rezervy srdca, ako sa srdce dokáže vyrovnať so záťažou, kde sú jeho hranice a ako pri tom funguje krvný obeh a celý obehový systém. Najčastejšie sa používa na určenie maximálnej výkonnosti srdca a krvného obehu pri námahových bolestiach na hrudi (angina pectoris) alebo po infarkte, kardiochirurgických zákrokoch alebo ako súčasť ďalších kardiologických vyšetrení.

VYŠETRENIE POČÍTAČOVOU TOMOGRAFIOU = CT-vyšetrenie

CT-vyšetrenie kombinuje klasické röntgenové vyšetrenie s počítačovým vyhodnocovacím systémom. Tým, že dokáže ľudské telo zobraziť v jednotlivých vrstvách (podobne ako plátky zemiakov na čipsy), výrazne pomáha pri odhaľovaní ochorení a s tým súvisiacimi prebiehajúcimi procesmi, ktoré sú len veľmi ťažko zistiteľné (vnútorné zápaly, nádory, vnútorné krvácanie) a vďaka CT-vyšetreniu je možné ich presne lokalizovať. CT-snímky dokážu prezradiť aj veľkosť postihnutej oblasti, ale aj ich vzťah k ostatným vnútorným orgánom ľudského tela, čo výrazne prispieva k lepšej priestorovej orientácii pri plánovaní komplikovaných operácii.

Lekár môže použiť aj akékoľvek iné diagnostické vyšetrenie, okrem tu spomenutých.


Invazívna diagnostika

V prípade nutnosti chirurgickej alebo intervenčnej liečby je však väčšinou nutné urobiť katetrizačné vyšetrenie srdca.

Katetrizácia srdca

Katetrizácia srdca znamená zavedenie špeciálnych katétrov cez žilu alebo tepnu do srdca. Pomocou týchto katétrov je možné v jednotlivých častiach srdca merať krvný tlak, koncentráciu kyslíku, teplotu, rýchlosť prúdenia krvi, ďalej je možné pomocou nich stimulovať srdcovú činnosť a merať rýchlosť šírenia elektrického impulzu po srdci.  Jednotlivé časti srdca a cievy je možné pomocou katétrov naplniť kontrastnou látkou a následne zobraziť RTG prístrojom. Najviac využívané prístupové cievy sú cievy v oblasti triesla alebo na predlaktí.

zavedenie_katetra_cez_triesla

Koronarografia

Najčastejším typom katetrizačného vyšetrenia je koronarografia. Účelom koronarografie je zobraziť priechod vencových tepien vyšetrovaného a ich prípadné zúženie alebo uzáver (upchatie). Zároveň koronarografické vyšetrenie dokáže podať informáciu o počte a umiestnení postihnutých ciev a o významnosti ich zúženia. Pomocou koronarografie sa lekár vie rozhodnúť pre optimálny spôsob liečby, tj. či je nutné srdce operovať, či sa dá liečiť katetrizáciou alebo je nutné postupovať konzervatívne pomocou liekov.

Vo veľa prípadoch sa stáva, že na katetrizačné vyšetrenie ihneď nadväzuje intervenčná liečba, kde je možné pomocou katétrov odstrániť problém na srdci, respektíve úplne alebo čiastočne vyliečiť pacienta.

rtg_koronarografia

hore