Ablačný výkon

Rádiofrekvenčná ablácia

Na prelome 80tych a 90tych rokov vznikla alternatíva k medikamentóznej, chirurgickej alebo prístrojovej liečbe arytmií – katetrizačná rádiofrekvenčná ablácia. Princíp spočíva v kontrolovanej aplikácii rádiofrekvenčnej energie na nežiaduce vodivé dráhy v srdci, prípadne na miesta, odkiaľ vychádza nežiaduci elektrický signál. Aplikáciou tejto energie sa tkanivo v danom mieste trvalo umŕtvi, čím sa stane elektricky nevodivé a elektrická energia prúdiaca v srdci sa začne opäť šíriť po prirodzených dráhach.

Výkon sa pre zvýšenie bezpečnosti v prevažnej väčšine prípadov koná bez celkovej narkózy. Pri lokálnom umŕtvení sa po napichnutí triesla (v niektorých prípadoch krčnej žily) zavedú do žíl alebo tepien tenké vodiče, tzv. elektrofyziologické katétre. Cez žilový systém sa následne zavedú až do srdca na rôzne vopred určené pozície. Prechod katétrov cez žilový systém je bezbolestný. Pomocou týchto vodivých katétrov dokáže lekár následne presne sledovať a merať elektrickú aktivitu v srdci a aplikovať rádiofrekvenčnú energiu. Takisto dokáže v prípade potreby elektricky stimulovať srdce pre účely zistenia správnej funkčnosti srdca a overenie úspešnosti zákroku.

Príprava na ablačný výkon

Lekár Vás vopred upozorní, ak bude potrebné zmeniť medikamentóznu liečbu. Nemeňte si liečbu sami. V nemocnici podpíšete informovaný súhlas, v ktorom sú podrobne opísané možné riziká a komplikácie, ktoré by sa mohli vyskytnúť.
Zvyčajne je potrebné byť nalačno šesť až osem hodín pred výkonom. Miesto, kde sa budú zavádzať katétre, Vám dôkladne umyjú a oholia. Najčastejšie sú to slabiny, môže to byť aj oblasť pod kľúčnou kosťou alebo krk. V týchto
miestach Vám podajú lieky na lokálne znecitlivenie. Následne Vám budú zavedené katétre. Spočiatku môžete pociťovať menší tlak v mieste zavádzania.

Počas ablačného výkonu

Váš lekár a prítomný zdravotnícky personál bude využívať najmodernejšie zobrazovacie a monitorovacie systémy, ktoré im pomôžu pri navigácii katétrov do srdca a v srdci presne určiť miesto pre abláciu, ako aj vyhodnotiť jej samotný priebeh. Výkon sa pre zvýšenie bezpečnosti výkonu v prevažnej väčšine vykonáva iba pri lokálnom podaní liekov proti bolesti a pri kontinuálnom monitorovaní všetkých dôležitých životných funkcií. Samot ný pohyb katétrov v tele a v srdci je bezbolestný. Nepríjemný pocit až bolesť môžete pociťovať pri zavádzaní katétrov do slabín, niekedy aj pri aplikácii rádiofrekvenčnej energie v srdci. V prípade, že bude bolesť výraznejšia, informujte prítomného lekára a budú Vám podané utišujúce lieky. Niektoré výkony trvajú i niekoľko hodín, pre - to informujte zdravotnícky personál vopred o prípadných problémoch pri dlhšom ležaní bez pohybu, napríklad s chrbtom a pod.

ablacny vykon

Elektrofyziológ realizuje ablačný výkon

youtube logo Ablačný výkon (video je v angličtine)


Po ablácii

Zvyčajne okamžite po výkone Vám budú odobraté katétre a aplikujú Vám tlak na miesta vpichu, aby sa zabránilo krvácaniu; následne Vám toto miesto obviažu. Je dôležité, aby ste v tomto čase pokojne ležali a neohýbali dolnú končatinu. V nemocnici ešte zostanete jeden až dva dni na pozorovanie.

V domácom prostredí bude potrebné, aby ste obmedzili na niekoľko dní namáhavé aktivity a záťaž. Do dennej rutiny sa budete môcť navrátiť v priebehu niekoľkých dní. Je možné, že sa Vám po výkone objaví drobná modrina alebo opuchlina v mieste zavedenia katétrov. Je to bežný jav. Lekára by ste však mali kontaktovať, ak budete v tomto mieste pociťovať neprimerané teplo, silnú bolesť alebo sa Vám vytvorí veľký opuch. Rovnako je potrebné sa obrátiť na lekára v prípade výskytu horúčky, závratov alebo iných príznakov.

Dodržujte všetky pokyny a rady lekára.

Možné riziká ablácie

Samozrejme tak, ako s každým operačným výkonom, aj s abláciou sú spojené určité riziká, ktoré sa špecializovaný tím lekárov a ošetrujúceho personálu snaží eliminovať. Pre maximálne zníženie rizík sa využívajú pri komplexnejších procedúrach najmodernejšie technológie, ako je RTG, echokardiografia, CT, monitorovacie systémy srdca a telesných funkcií, 3D elektro-anatomické mapovacie systémy srdca, chladené katétre a pod.

Možné komplikácie sú hlavne nasledovné:

  • Zvýšené riziko vytvorenia, prípadne uvoľnenia krvnej zrazeniny. Pre elimináciu tohto rizika je zrážanlivosť krvi neustále monitorovaná a sú podávané lieky pre riedenie krvi pred i počas výkonu.

  • V zriedkavých prípadoch sa môže po výkone vyskytnúť infekcia.

  • Poškodenie alebo prepichnutie srdcovej steny katétrom s následkom krvácania do perikardu. Pri výraznom krvácaní môže byť nutná drenáž perikardu, prípadne chirurgické uzatvorenie rany. Pre elimináciu tohto rizika sa využíva echokardiografi a, RTG, katétre s meraním prítlaku na srdcovú stenu a pod.

  • Krvácanie do okolia vpichu katétrov, poškodenie alebo uzavretie cievy v mieste vpichu. Tieto zranenia sa vo väčšine prípadov zahoja bez nutnosti ďalšieho zákroku, výnimočne je nutný chirurgický zákrok.

  • Pri niektorých výkonoch, kedy sa využívajú stimulačné manévre, existuje riziko vyvolania inej nežiaducej srdcovej arytmie. V takomto prípade je možné túto arytmiu ukončiť stimuláciou cez zavedené katétre, podaním liekov alebo defibrilačným výbojom (kardioverziou) pri krátkej celkovej narkóze.

  • Následky spojené s RTG žiarením, ktorému je pacient vystavený počas výkonu. V dnešnej dobe je dávka RTG žiarenia presne monitorovaná a skúsený lekár využíva minimum RTG žiarenia počas výkonu.

Výskyt komplikácií je na Slovensku na absolútnom minime v porovnaní i s najvyspelejšími krajinami, kde sa ablácie
vykonávajú. Tieto výkony u nás vykonávajú len špičkoví odborníci v oblasti elektrofyziológie a arytmológie, ktorí
majú v troch slovenských ústavoch srdcových chorôb dostupné všetky najmodernejšie vedomosti a prístroje
potrebné pre úspešné a bezpečné vykonanie tohto typu zákroku.

hore